POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333
primorsko-goranska uprava > O nama > Ured načelnika Policijske uprave

Ured načelnika Policijske uprave


U Uredu načelnika Policijske uprave obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, poslovi prevencije te analitički poslovi i poslovi odnosa s javnošću.
 
Uredom načelnika Policijske uprave rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.
 
  • Poslovi zakonitosti postupanja obuhvaćaju praćenje i izučavanje stanja unutarnje stege i zakonitosti postupanja kod primjene policijskih ovlasti te obradu predstavki i pritužbi na rad policijskih službenika, kao i pripremu te zastupanje predmeta u disciplinskom postupku.
  • Poslovi prevencije obuhvaćaju izradu planova i programa preventivnog djelovanja  temeljem praćenja i analize stanja sigurnosti na području Policijske uprave primorsko-goranske, kao i provedba preventivnih mjera i aktivnosti u cilju  prevencije kažnjivih djela.

  • Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije., a s tim u vezi izrada cjelovitih analiza, informacija i pregleda.

  • Poslovi odnosa s javnošću uključuju organizaciju kontakata s predstavnicima medija, složenije poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.
     
 
Osobe zadužene za odnose s javnošću:
 
Mirjana Kulaš - glasnogovornica policijske uprave, e-mail: mkulas@mup.hr
 
Ankica Kolić - policijska službenica za odnose s javnošću, e-mail: akolic@mup.hr
 
Svemirka Miočić - policijska službenica za odnose s javnošću, e-mail: smiocic@mup.hr
 
Tel.:
 051/430-112, 051/430-535, 051/430-584, 051/430-557 
Faks: 051/430 580

 

  • predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.