POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO – GORANSKA
Žrtava fašizma 3, 51 000 Rijeka, tel.: +385 51 430 333

Sektor za granicu


Prati, analizira, usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama. Prati primjenu propisa o nadzoru i prelaženju državne granice te prati, analizira i koordinira poslove u vezi nezakonitih migracija.
 
 
Radom Sektora upravlja načelnik/ca.
 

Policijsko plovilo Trsat